Hierbij ontvangt u als lid van het Artrosenetwerk MH onze eerste nieuwbrief. In deze nieuwbrief willen we de veranderingen binnen het netwerk kenbaar maken en wat aandacht besteden aan actuele vakinhoudelijke onderwerpen.

Zelfstandig bestuur

Vanaf november 2018 maakt het Artrosenetwerk MH onderdeel uit van een zelfstandige stichting en niet meer van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland. De stichting draagt de naam Stichting Paramedisch Platform Midden-Holland. Het bestuur bestaat uit Samantha Moerli (voorzitter), Marijke Esseboom (penningmeester), Priscilla van Hoven (secretaris) en Frank Wijffels (vice-voorzitter). De stichting heeft een eigen rekening dus let bij het overmaken van het lidmaatschapsgeld van komend jaar goed op dat dit naar de nieuwe rekening wordt overgemaakt.

Vernieuwde uitstraling

Aan de nieuwsbrief is het al te zien maar het Artrosenetwerk MH heeft een nieuwe logo en er komt ook een vernieuwde website die weer up to date is. Na vier jaar was het wel tijd voor een nieuwe uitstraling. Op dit moment wordt er nog hard aan de nieuwe website gewerkt en de verwachting is dat deze eind april af is. Voor komend jaar is het ook de bedoeling om met deze nieuwe uitstraling nieuwe folders en ander PR materiaal te ontwikkelen. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij VGZ maar daar hebben we nog geen reactie op gehad. Het is vooral de bedoeling om het Artrosenetwerk MH onder de aandacht te brengen van de huisartsen en praktijkonder-steuners. De specialisten in het Groene Hart ziekenhuis weten het netwerk inmiddels wel te vinden maar helaas is het voor de huisartsen in de regio nog wat lastiger. Met de nieuwe website zullen we beter vindbaar zijn voor patiënten met artrose, verwijzers en kunnen ze gemakkelijker een gespecialiseerde therapeut vinden bij hun in de buurt. Wel hebben we hiervoor ook u hulp nodig. Voor de werkgroep PR & Marketing heeft nog niemand zich aangemeld. Dus als je ons graag wil helpen met het bedenken en het maken van een nieuw PR beleid mail ons dan!

Nieuwe richtlijn Artrose heup/knie

Sinds juni 2018 is de nieuwe KNGF en VvOCM richtlijn Artrose heup/ knie beschikbaar. Deze richtlijn is als eerste volgens de nieuwe richtlijnen methodiek ontwikkeld. Dit heeft te maken met de opname van fysio-/ oefentherapie bij heup- en knieartrose in de basisverzekering sinds januari 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn het stellen van de klinische diagnose artrose, vier verschillende indicaties, uitwerking van voorlichting en advies, uitwerking van oefentherapie en de Pre- en postoperatieve behandeling. De nieuwe richtlijn is vanaf eind april te downloaden op onze eigen vernieuwde website. En nu al te downloaden op de site van het KNGF.

Verplichte nascholing m.b.t. de nieuwe richtlijn

Het volgen van de lezing State of the art behandeling van Artrose heup- knie van het KNGF wordt dan ook verplicht gesteld voor alle leden. Wij verwachten dan ook van alle leden dat zij deze lezing voor 1 januari 2020 gevolgd hebben. Op dinsdag 25 juni 2019 wordt deze lezing gegeven in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk van 19.30 tot 21.30 uur. Wij hebben voor deze

avond al plekken gereserveerd voor alle leden. Op dit moment zijn wij nog in onderhandeling met het KNGF over de kosten. Wij hopen dat het artrosenetwerk de lezing kan aanbieden aan alle leden maar dit hangt erg af van het tarief. Anders hopen wij dat we het voor een gereduceerd tarief aan alle leden kunnen aanbieden. Dus zet alvast dinsdag 25 juni in uw agenda. Zodra de kosten bekend zijn hoort u dat zo snel mogelijk. Voor degene die niet kunnen op 25 juni zijn er bij het KNGF nog andere mogelijkheden tot het volgen van deze lezing. Op de website van het KNGF vind u hierover meer informatie. Overigens kunnen we voor de lezing in andere plaatsen geen korting krijgen.
[Aanvraag accreditatie KNGF]
Voor het Artrosenetwerk Midden-Holland willen wij accreditatie aanvragen bij het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (BOCK). Zij hebben besloten dat alle aanvragen kennisnetwerken beoor-deeld moeten worden. Om voor punten in aanmerking te komen, voor deelname aan een kennisnetwerk, moet het netwerk vol-doen aan de daarvoor vastgestelde criteria van het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteits-register (BOCK).
Het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteits-register (BOCK). Zegt hierover het volgende:
Een kennisnetwerk is een mono- of multi-disciplinair netwerk rondom zorgprojecten voor specifieke patiëntencategorieën. Het BOCK toetst het kennisnetwerk op de hieronder beschreven globale criteria. Bij een positieve beoordeling kunnen fysio-therapeuten in het netwerk in aanmerking komen voor 6 punten per jaar.

Beoordelingscriteria:

In een kennisnetwerk zijn de volgende procedures vastgelegd: – de inhoudelijke afbakening (doelgroep), passend bij het domein fysiotherapie;- de doelstellingen van het kennisnetwerk;- de wijze van actualisatie van kennis en kennissynthese;- de wijze van verspreiding van kennis;- de wijze van vergroten en onderhoud van kennis en vaardigheid;- de wijze van registratie (waaronder toetredings-procedure) en onderhoud van het netwerk;- de wijze van publicatie van doelstellingen en deelnemers aan het kennisnetwerk via een eigen website

De aanvraag hebben wij bij het BOCK ingediend geldend vanaf 1 januari 2019. Op dit moment hebben wij daar nog geen reactie op gehad. U zal hierover geïnformeerd worden op het moment dat wij hier verder berichtgeving over hebben ontvangen van het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteits-register (BOCK).
[Oproep: accreditatie aanvragen oefentherapeuten]
Aan alle oefentherapeuten van ons netwerk!
Zoals jullie hierboven in deze nieuwsbrief kunnen lezen wordt voor de fysiotherapeuten geprobeerd accreditatie aan te vragen. Wij hebben dezelfde vraag voor gelegd bij de VvOCM. Zij verwijzen ons echter naar het ADAP, daar vind je documenten voor de aanvraag en de eisen waaraan het netwerk moet voldoen. Wie van de oefentherapeuten wil dit gaan uitzoeken en kijken of ook voor de oefentherapeuten accreditatie aan-gevraagd kan gaan worden? Wil je hierbij helpen stuur ons dan een mail: artrosenetwerkmiddenholland@gmail.com

Werkgroepen

Zelfstandigheid van ons netwerk vraagt om meer inzet van onze leden. Daarom willen wij u nogmaals vragen om deel te nemen aan een werkgroep. Zo blijft de borging van het netwerk gegarandeerd. U kunt zich inschrijven voor de volgende werkgroepen: 1 PR en marketing, 2 Kwaliteit, 3 Netwerk-bijeenkomsten en 4 Website. De taken per werkgroep worden bij interesse nader toegelicht. Dus laat het ons zo snel mogelijk weten als je wilt helpen het netwerk draaiende te houden. Ons emailadres is artrosenetwerkmiddenholland@gmail.com.
[ Verbeteren PR beleid ]
De afgelopen paar jaar is er veel tijd gestoken in een goede zelfstandige organisatie op te zetten en het aanbieden van de juiste scholing voor de therapeuten in ons netwerk. Naar ons idee is het nu dan ook tijd voor een volgende stap. Namelijk dat het artrose-netwerk Midden-Holland beter vindbaar is voor patiënten en professionals. Denkt u hierbij aan patiënten, huisartsen en praktijk-ondersteuners. Maar ook wijkverpleeg-kundigen en andere disciplines werkzaam in de eerste lijn moeten snel en efficiënt een bekwame therapeut kunnen vinden bij hun in de buurt.
Wij willen dit gaan bereiken door de vindbaarheid van de website te verbeteren, zodat we voor iedereen beter vindbaar zijn. Een patiënten informatiefolder en een informatiepakket voor de huisartsen te maken. We merken namelijk dat de verwijzingen vanaf de specialisten goed gaat alleen zien we nog maar weinig patiënten die door de huisarts verwezen worden. Het is dan ook de bedoeling de informatiefolder te verspreiden onder de huisartsen, praktijk-ondersteuners, wijkverpleegkundige en diëtisten in de regio. Ook willen we kijken op welke andere manieren we de huisartsen in de regio kunnen informeren over het artrosenetwerk Midden- Holland. Aangezien dit ook weer kosten met zich meebrengt hebben we hiervoor subsidie aangevraagd bij VGZ. Hier hebben we nog geen reactie op gehad maar we hopen dat ze daar snel op reageren.
Ook hierbij kunnen wij wel hulp gebruiken in de komende maanden. Dus als je het leuk vind om ons netwerk beter op de kaart te gaan zetten mail ons!

ARTROSENETWERK MIDDEN-HOLLAND

Wilhelmina van Puisenlaan 141 2807 KH Gouda
Email adres: artrosenetwerkmiddenholland@gmail.com